Koduleht ajutiselt suletud

Kodulehe avamiseks palun võtke ühendust Elitec’i klienditoega või saatke meile kiri

• telefon: (+372) 65 65 64 6
• info[at]elitec.ee

Web site is temporarily not available

To activate website please contact the Elitec costomer service or send us a message

• phone: (+372) 65 65 64 6
• info[at]elitec.ee

Login

PSÜHHOLOOGIAALASED KOOLITUSED:


TÕELISE MINA OTSINGUIL
 
Koolitajad: Marika Käggo ja Malle Luik
Kestvus ehk maht: 32 tundi sh. 3 koolituspäeva ja 1 iseseisva töö päev
Eesmärk: Kursuse läbinud saavad teoreetilised teadmised ja praktilisi
kogemusi erinevatest muusika- ja kunstiteraapia tehnikatest, meditatsioonist, sugestioonist, hüpnoteraapiast, enesehüpnoosist ja loovast visualiseerimisest, mis aitavad lõdvestuda, toetavad individualiseerumisprotsessi identiteedi otsinguis ja aitavad vabaneda nn. vale- minast.
Koolituse tulem: Koolituse läbinu omab teoreetilisi teadmisi ja praktilisi
kogemusi erinevatest muusika- ja kunstiteraapia tehnikatest, meditatsioonist, sugestioonist, hüpnoteraapiast, enesehüpnoosist ja loovast visualiseerimisest
Sihtrühm: Sotsiaalvaldkonna spetsialistid, noorsootöötajad, huvijuhid, karjäärinõustajad, õpetajad jt. elukutsete esindajad, kes töötavad õigusrikkujatega, tööotsijatega, terviseprobleemidega ja/või moonutatud minapildiga inimestega.

SISSEJUHATUS KUNSTI-JA MUUSIKATERAAPIASSE

Koolitajad:
Malle Luik ja Marika Käggo
Kestvus ehk maht: 16 tundi
Eesmärk: anda ülevaade kunsti-ja muusikateraapiapõhiolemusest ja rakendusvaldkondadest.  Kursus rajaneb kogemuslikul õppel: proovitakse järgi erinevaid materjale ja töömeetodeid.
Koolituse tulem: Koolituse läbinu omab teoreetilisi teadmisi kunsti-ja muusikateraapiapõhiolemusest ja rakendusvaldkondadest ning oskab kasutada erinevaid kunsti-ja muusikateraapia töömeetodeid.
Sihtrühm:  noorsootöö ja sotsiaalvaldkonna spetsialistid, õpetajad, lapsevanemad jt. huvitatud täiskasvanud.
  
KAASSÕLTUVUSE KÄSITLEMINE MUUSIKA - JA KUNSTITERAAPIAS

Koolitajad:
Malle Luik ja Marika Käggo
Kestvus ehk maht: 24 tundi
Eesmärk: Anda teadmised kaassõltuvuse teoreetilistest aspektidest, kaassõltuvuse seostest sõltuvusega ja praktilisi oskusi kasutada muusika- ja kunstiteraapia tehnikaid kaassõltlaste ning sõltuvusainetest loobunud inimeste aitamisel. 
Koolituse tulem: Koolituse läbinu omab teadmisi kaassõltuvuse teoreetilistest aspektidest kui ka oskab kasutada muusika- ja kunstiteraapia tehnikaid kaassõltlaste ning sõltuvusainetest loobunud inimeste aitamisel.
Sihtrühm:  sotsiaalvaldkonna spetsialistid, kes töötavad sõltlaste perekonnaliikmetega ja sõltuvusainetest loobunud inimestega.


TUNDEKASVATUS EHK LOOVMEETODID TÖÖS ALAEALISTE ÕIGUSRIKKUJATEGA
 

Koolitajad: Malle Luik
Kestvus ehk maht: 16 tundi, sh. 2 koolituspäeva
Eesmärk: kursuse läbinud saavad teoreetilisi teadmisi vanemlikust väärkohtlemise liikidest ja selle tagajärgedest. Käsitletakse nn. õige vanemlikkuse printsiipe ja nende seoseid emotsionaalse intelligentsuse arenguga. Praktiseeritakse,  kuidas sulatada külmunud tundeid ja arendada emotsionaalseid oskusi muusikateraapia meetodite abil. Tutvustatakse teisi loovteraapilisi tehnikaid vanemlikust väärkohtlemisest tingitud negatiivsete tagajärgede leevendamisel.
Koolituse tulem: Koolituse läbinu omab teoreetilisi teadmisi vanemlikust väärkohtlemise liikidest ja selle tagajärgedest ning oskab kasutada loovteraapilisi tehnikaid vanemlikust väärkohtlemisest tingitud negatiivsete tagajärgede leevendamisel.
Sihtrühm: noorsootöö ja sotsiaalvaldkonna spetsialistid, õpetajad, lapsevanemad jt. huvitatud täiskasvanud.
 

LOOVUSKOOLITUS

Koolitajad: Marika Käggo, Malle Luik
Kestvus: 8 tundi
Eesmärk: anda ülevaade loovusteooriast ja õpetada praktilisi loovuse arendamise meetodeid lähtuvalt loovteraapiatest.
Koolituse tulem: Koolituse läbinu omab teadmisi loovuse teoreetilistest alustest ja oskusi rakendada erinevaid loovtehnikaid loovuse arendamise eesmärgi.
Sihtrühm: noorsootöötajad, huvijuhid, õpetajad, sotsiaalvaldkonna töötajad, organisatsioonid, teised huvilised


AGRESSIOONI ASENDAMISE TREENING
 
Koolitajad: Merle Alamaa ja Selena Afanasjeva
Kestvus ehk maht: 125 tundi sh. 72 tundi (9 päeva) teooriat, 45 tundi praktikat ja 1 supervisiooni päev
Eesmärk: Kursuse läbinu saab põhiteadmised Agressiooni Asendamise Treeningust, mis on alates 1987. aastast tunnustatud ja efektiivne meetod agressiivse käitumise vähendamiseks lastel ja täiskasvanutel. Kursuse läbinu on omandanud teadmised Agressiooni Asendamise Treeningust töös käitumisprobleemidega laste ja noortega. Antud programmis rakendatakse traditsioonilisi kognitiiv-käitumuslikke meetodeid, sealhulgas viha ohjamist, probleemide lahendamise oskuste treeningut ja sotsiaalsete oskuste treeningut.
Koolituse tulem: Kursuse läbinu omab ülevaadet Agressiooni Asendamise Treeningu  eesmärgist, struktuurist ja meetoditest. Samuti omab praktilisi oskusi treeningprogrammi läbiviimiseks laste ja noortega.
Sihtrühm: sotsiaalpedagoogid, koolipsühholoogid ja teised sotsiaaltöövaldkonnas töötavad ametnikud.

KLIENDI MOTIVEERIMINE
 
Koolitajad: Ljudmilla Atškasov ja Imbi Suun
Kestvus ehk maht: 8 tundi
Eesmärk: Kursuse läbinu on saanud lühiülevaate motivatsiooni tõstmise viisidest. On omandanud esmased teadmised motiveerivast intervjueerimisest. Oskab kasutada põhilisi nõustamisvõtteid.
Koolituse tulem: Kursuse läbinu on saanud lühiülevaate motivatsiooni tõstmise viisidest. On omandanud esmased teadmised motiveerivast intervjueerimisest. Oskab kasutada põhilisi nõustamisvõtteid.
Sihtrühm: klientidega töötavad inimesed: meditsiinitöötajad, sotsiaaltöötajad, psühholoogid, nõustajad, õpetajad jne

MOTIVEERIVA INTERVJUEERIMISE ALUSED

Koolitajad: Ljudmilla Atškasov, Imbi Suun, Inge Johanson
Kestvus ehk maht: 24 tundi või 32 tundi
Eesmärk: Kursuse läbinud saavad põhiteadmised motiveerivast intervjueerimisest ja oskavad edaspidi oma töös klientidega õpitut rakendada.
Koolituse tulem: Kursuse läbinu on  saanud põhjalikud teadmised motivatsiooni tõstmise viisist intervjuu meetodil. Oskab märgata kliendis vastupanu ja sellega tõhusalt toime tulla.  Oskab esile kutsuda kliendis muutust ja seda alal hoida. Oskab kasutada nõustamisvõtteid, mis on motiveeriva intervjueerimise aluseks.
Sihtrühm: politseiametnikud, meditsiini, psühholoogia ja sotsiaaltöö valdkonnas töötavad inimesed.


MUUD KOOLITUSED:
FOORUMTEATER

Koolitajad: Tuuli Rindemaa
Kestvus ehk maht: 
19 tundi, 2 koolituspäeva ja 3 tundi iseseisvat tööd või 8 tundi, 1 koolituspäev
Eesmärk: anda ülevaade foorumteatri meetodi olemusest, selgitada foorumloo konstrueerimise põhimõtteid, eesmärke ning läbiviimise protsessi.
Koolituse tulem: kursuse läbinud: omavad ülevaadet foorumteatri taustast, mängudearsenalist ning rakendamisvõimalustest; tunnevad foorumteatri loo konstrueerimise põhimõtteid ja eesmärke; on võimelised analüüsima foorumteatri meetodi olemust ning põhjendama selle kohaseid arvamusi ja seisukohti.
Sihtrühm: noored alates 14 ea


AJASTA OMA AEGA - AJAJUHTIMISE PÕHITÕED

Koolitajad: 
Imbi Suun, Ljudmilla Atškasov ja Merle Alamaa
Kestvus ehk maht: 8 tundi
Eesmärk: Kursus annab ülevaate oma ajaplaneerimisest, õpitakse efektiivseid ajajuhtimise strateegiaid, et nö aega võita. Tulemusena omatakse selgemat ülevaadet oma väärtuste ja prioriteetide üle.
Koolituse tulem: Kursuse läbinud on omandanud teadmised oma ajakasutamise viisidest, tunnevad oma ajaröövleid, oskavad eristada olulist ebaolulisest, on korrigeerinud oma väärtushinnanguid, oskavad seada prioriteete vastavalt ajamaatriksile. On püstitanud eesmärgid ja koostanud tegevuskava muutuste elluviimiseks oma ajakasutuses.
Sihtrühm: politseiametnikud, meedikud ja sotsiaaltöö valdkonnas töötavad inimesed.MEELEMÜRGID JA SÕLTUVUSED

Koolitajad: Marina Paddar, Ljudmilla Atškasov, Andrei Kogtev
Kestvus ehk maht: 16 tundi
Eesmärk: 
anda ülevaade Eestis enamlevinud narkootilistest ja psühhotroopsetest ainetest ning toimest organismis. Anda ülevaade sõltuvusest ja selle kujunemisest ning sõltlaste käitumisest, sõltuvusainete tarvitamisega kaasnevatest probleemidest. 
Tutvustada narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seadust ja Karistusseadustikku reaalselt aset leidnud juhtumite kaudu politseitöös. Anda infot ravivõimaluste ja teiste abisaamisvõimaluste kohta.
Koolituse tulem: Kursuse läbinu on saanud teadmised sõltuvusainetest ja sõltuvuse kujunemisest. Tunneb ära sõltlase käitumise järgi. Oskab vajalikul moel sekkuda ja teavitada. Tunneb alkoholi ja narkootikumide tarbimist reguleerivaid seadusi, mõistab alkoholi ja narkootikumide kahjulikku mõju kitsamas ja laiemas tähenduses ning on teadlik sõltuvuse arengu protsessist, sõltuvuse ravist, rehabilitatsioonist ja ennetustööst rahvatervishoius.
Sihtrühm: täiskasvanud ja noored vanuses alates 16-eluaastast.